kennis pagina

KOM TOT LEVEN

it's all about Jesus

één (lange;-)) pagina vol praktische info en kennis over Jezus

Wil je dat Odette kom tot leven aan je voorleest? Luister hier

 

Here we go, let's start

waarom >

gebrek aan leven

uitwerking >

we zoeken ons suf

oplossing >

God wordt zelf de oplossing

Waarom

THe good news

Om te begrijpen waarom het evangelie good news is, moeten we leren/weten waarom we goed nieuws nodig hebben. Dit hebben we nodig omdat we van nature niet in verbinding met God staan. Omdat te kunnen begrijpen gaan we eerst kort terug naar het begin, naar de eerste mens.

Hang in there als je het niet meteen helemaal begrijpt of veel weerstand voelt tegen wat je leest. 

Let’s go!

De eerste mens was geestelijk levend geschapen/gemaakt en stond in directe en eeuwige relatie met God. De eerste mens liet zich verleiden om tegen God te kiezen. De achterliggende motivatie om dit te doen was om net zo wijs en machtig als God zelf te worden. Deze keuze wordt de zondeval genoemd. De zondeval is het moment dat behalve het goed ook het kwaad in de wereld kwam.

God had Adam gewaarschuwd dat als hij dezelfde kennis als God zou hebben, hij zeker dood zou gaan. Het gaat hier dan ook niet over een lichamelijke dood maar om een geestelijke/spirituele dood. Een geestelijke dood is het verlies van contact met God. Sindsdien worden alle kinderen uit Adam en Eva worden geestelijk niet-levend geboren. En dat zijn alle mensen tot op de dag van vandaag, hoe vervelend dit ook klinkt. Daardoor staan we niet in verbinding met God en staan we onder de invloed van de zonde

NEXT: De uitwerking in ons huidige bestaan 

waarom lukt het ons maar niet?

uitwerking

We zoeken ons suf

Onze geest is continu op zoek naar liefde, vervulling en een verklaring voor ons bestaan. Doordat we zelf niet kunnen fixen dat we geestelijk weer levend worden, zoeken we ons suf om het leven een beetje aangenaam door te komen. Bouwen we op eigen kracht en inzicht een bestaan op. 

Door het gebrek aan capaciteit als mens, zijn we niet in staat om een leven te leiden waar we van origine voor gemaakt zijn: eeuwig en levend in relatie met God. En vallen we ten prooi aan burn-out, depressie, eenzaamheid, boosheid, ongelukkig zijn en een overall gevoel van doelloosheid. 

Er is een blijvende leegte die we zelf niet kunnen vullen. Om die leegte te vullen moeten we weer tot leven komen. Daarvoor moet eerst de verbinding met God herstelt worden. Ook om eeuwig te kunnen leven moeten we geestelijk weer levend worden. Zodat ons lichaam uiteindelijk sterft maar onze ziel blijft leven. Maar hoe worden we geestelijk weer levend? De zonde is de kloof tussen mens en God die overbrugt moet worden, maar hoe werkt dat dan?

NEXT: God wordt zelf de oplossing

Jezus kwam niet om te oordelen, maar om te redden

Jezus is God mens geworden

"geen religie maar geloof"

Oplossing

God wordt zelf de oplossing

God weet dat wij niet in staan zijn om onszelf geestelijk/spiritueel levend te maken. Om dat op te lossen werd God zelf mens in de vorm van Jezus. Jezus is God die mens geworden is.

Jezus was net als Adam spiritueel levend en stond in direct contact met God. Jezus was volledig mens zoals jij en ik, maar dan zondevrij.

 Romeinen 6:23  “Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Jezus”

Jezus offerde zich vrijwillig op voor de zonde van de gehele mensheid voor alle tijden. Jezus die vrij was van zonde wérd zonde doordat Hij al onze zonde op zich nam, en stierf daardoor een echte dood. Want de prijs voor de zonde is de dood, een prijs die wij eigenlijk nu al betalen, tenzij we geestelijk levend worden. God legde alle schuld van ons op Jezus (dus op zichzelf), zodat wij eeuwig levend vrij kunnen zijn in Hem.

Jezus werd na Zijn dood door God na drie dagen weer levend gemaakt. Daardoor kunnen wij samen met Hem opstaan uit de dood die vanaf onze geboorte ons deel is. Jezus leeft en zo ook iedereen die in Hem gelooft.

 Johannes 10:10  “Ik ben gekomen om hun leven te geven in al zijn volheid”

Doordat Jezus volledig onschuldig was kon alleen Hij de mensheid op deze manier vrijkopen van hun schuld. Iedereen die dit offer accepteert, krijgt het eeuwige leven en zal spiritueel weer levend worden in Hem. We worden dan opnieuw geboren door de Heilige Geest: dezelfde Geest die Jezus tot leven wekte, wekt ons door ons geloof in Jezus ook tot leven. Dan zullen we weer in contact staan met God en zijn al onze zonden voor altijd vergeven. 

Wanneer we spiritueel levend zijn geworden kunnen we nooit meer spiritueel doodgaan. Want alle zonde is door Jezus betaald met Zijn dood en opstanding. Dus datgene waardoor we spiritueel doodgaan – dat is de zonde – is nu volledig weggenomen.

We hoeven niet meer gebukt te gaan onder de zonde/duisternis van schaamte, schuld, angst, doelloosheid en dood. We zijn overgebracht van duisternis naar voor altijd leven in het licht.

Evangelie betekent “goed nieuws” en Zijn naam is Jezus.

Wat vertelt deze ultieme daad van liefde ons over het karakter van God?

Dat Hij waanzinnig veel om ons geeft. Hij wil dat het goed met ons gaat, dat we levend zijn en onze liefde met Hem uitwisselen. En dat het God zelf is die het initiatief toont om ons te verlossen van het juk van de zonde. Hij kiest ons!

NEXT: Hoe werkt dat Jezus volgen?

God laat zich zien in drie personen

God de vader, Jezus en de heilige geest deze drie zijn samen één!
kom tot leven
kom tot leven
kom tot leven

Zíjn initiatief

Jezus volgen is vrij van regels

Moeten we ergens aan voldoen om Jezus’ leven te ontvangen?

Dit geschenk van God aan ons is voor iedereen, ongeacht welke geslacht, leeftijd, nationaliteit, huidskleur of geaardheid.

Waarom gaf God de mensen dan voor de komst van Jezus regels?

De regels, de Bijbel noemt dat de wet , had als doel om ons bewust van de zonde te maken en onze nood voor Goddelijke hulp. God wil ons redden van de zonde maar dan moeten we wel eerst weten dat we redding nodig hebben. De zonde zorgt ervoor dat we dood gaan en niet in verbinding met God staan. God is onverenigbaar met alles wat niet zuiver is. Door de leefregels/wet moest duidelijk worden dat we niet zonder de redding van Jezus kunnen, anders zou niemand de redding kunnen ontvangen want dan zouden mensen niet begrijpen waarom ze überhaupt redding het nodig hebben.

Moeten mensen die Jezus volgen zich aan deze regels houden?
Jezus kwam om de wet voor ons te vervullen. God weet dat we niet in staat zijn om niet te zondigen, daarom kwam Hij zelf naar de aarde om dat voor ons op te lossen. Hij werd het offer dat de wet vraagt voor hereniging met God. Hij stierf zodat wij dat niet hoeven. Het is niet de bedoeling dat je als volger van Jezus bezig houd met het volgen van de regels/wet. Anders zou Hij voor niets gestorven zijn. Jezus volgen is geloven, religie is regels volgen.

 

NEXT: VRIJHEID

whats next

Geen sprookje maar real Life

jezus volgen is messy, de wereld volgen is horror

Hoe werkt dat Jezus volgen?

vrijheid 1 & 2 >

1 ons kader zorgt voor lijden
2 nieuwe identiteit

verbind >

kun je een echte relatie met Hem hebben?

tijd >

groeien in geloof

vrijheid 1

onze identiteit zorgt voor lijden

Onze identiteit krijgt zijn definitie door de mensen om ons heen, onze ervaringen en herinneringen. Als we na onze geboorte geen mensen zouden zien en alleen zouden leven, hebben we geen idee wie we zijn. Dan hebben we geen naam, geen afkomst, geen besef van eigenheid en waarde, geen herinneringen en ervaringen.

Hoe komt dit? Omdat we geestelijk niet-levend geboren worden door de zonde van de eerste mens.

Onze huidige identiteit is gebaseerd op een kader. Het is een verzameling van ervaringen en herinneringen uit het verleden waaraan wij ons bestaan en onze realiteit toetsen, ook wel ego genoemd.

Maar deze identiteitsopbouw kent wel een probleem: als we bijvoorbeeld een relatief goede start hebben gehad in onze jeugd zal ons besef van identiteit positiever zijn dan wanneer we een moeilijke jeugd hebben gehad. Hoewel wij niet de situatie zijn waarin we worden geboren of hoe we groot worden gebracht, is dit wel de uitwerking als we leven vanuit een identiteit die gebouwd is op een kader dat bestaat uit ervaringen en herinneringen. We gaan ons dan identificeren met het kader/ego en gaan denken en een leven leiden dat gebaseerd is op een illusie.

Hoezo een illusie?

De interpretatie van ervaringen en herinneringen zijn aan het kader/ego gebonden, je kijkt dus met de bril van het kader naar de ervaringen en herinneringen. Zo blijf je in een cirkeltje ronddraaien en leeft wie je echt bent in de duisternis.
Daarmee wordt onze echte ik ontkend met alle gevolgen van dien.

Wie we echt zijn heeft niets te maken met situaties en ervaringen. Onze echte ik kan niet worden aangetast door deze dingen, omdat onze echte ik met al zijn gaven en talenten al in ons vastligt vanaf onze schepping/geboorte. En dat is onveranderbaar.

NEXT: VRIJHEID 2

geest en ziel zijn twee verschillende dingen

vrijheid 2

Een nieuwe identiteit

Leven vanuit ego is leven in een soort droomstaat, maar het is meestal niet zo’n toffe droom. Aangezien ego alleen maar bezig is om te overleven, zul je vanwege je ego vooral focussen op overleven en dus negativiteit ervaren.

Winst

Het is goed om de echte ik van het kader/ego te onderscheiden. Veel mensen zijn zich daar van bewust en komen steeds meer los van de valse ik/ego. Dit zorgt voor enorme winst in kwaliteit van leven, maar dit betekend niet dat we spiritueel/geestelijke levend zijn geworden.

Dit is dé vals strik van New Age. Mensen gaan geloven dat het “bewust zijn” het heilige graal is. Dat komt doordat we ons veel beter gaan voelen door de verlossing van identificatie met onze gedachten/ego. Maar dat verandert niets aan het feit dat we geestelijk niet-levend zijn. Iedereen die niet tot leven komt in Jezus door geloof in Hem blijft onder het juk van de zonde en staat in oppositie met God.

You are chosen

De waarheid over wie we zijn, is dat we van Gods tekentafel komen. De talenten en gaven die je hebt zijn door God voor jouw gekozen,  jij hebt dit niet zelf ontwikkelt dit is in jou gestopt. Jouw identiteit komt van Jezus, omdat jij door Hem gemaakt bent, je bent zijn creatie. Lees deze vers maar.

Psalm 139:15-16 “Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één”

Als we kiezen voor Jezus worden we opnieuw geboren en ontvangen we als teken dat we bij Hem horen de Heilige Geest (daarover later meer). We worden overgeplaatst van de duisternis van leven vanuit onszelf naar levend worden in Hem.

Hoezo levend in Hem?

Jezus leeft.
Hij is doodgegaan voor onze zonden MAAR Hij is opgestaan. Als we in Hem geloven staan we samen met Hem op uit de (geestelijke) dood. En zullen we voor eeuwig leven.

Als we niet voor Hem kiezen zullen we geestelijk niet tot leven komen en als we overlijden zullen we niet eeuwig bij Hem verder leven.

Omdat Hij het leven zelf is, bestaat onze identiteit alleen in Hem. Dit omdat Hij alles heeft gemaakt wat leeft.
Jezus is de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14:6). We zijn door en voor Hem gemaakt, daar liggen onze roots, daar ligt onze echte vrijheid, identiteit en leven.

Wat is onze identiteit gebaseerd op onszelf?

Zondig, niet in verbinding met God, afhankelijk van eigen inspanningen, zonder fundament.

Wat is onze identiteit in Hem?

Zijn kind, erfgename, rechtvaardig, heilig, kostbaar, geliefd, gemaakt voor goede dingen en bezitter van de Heilige Geest.

Later op deze pagina leer je hoe je Jezus kunt aannemen als jouw redder.

NEXT: Verbind

it is finished

verbind

HOE KUN JE EEN RELATIE met Jezus hebben

Een relatie met Jezus ontwikkelen gaat via de Heilige Geest. God leeft in christenen door de Heilige Geest. Dit is de Geest van God. De Heilige Geest is een persoon. God laat zich zien in drie personen: God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Deze zijn samen één, ook wel de drie-eenheid genoemd. De Geest woont in ons vanaf het moment dat we opnieuw geboren worden in Jezus (doordat we Hem accepteren). Gods Geest zal ons nooit verlaten, ook niet als we fouten maken.
Onthoud: Jezus heeft voor ons voor alles en altijd betaald met Zijn dood en opstanding

Wat doet de Heilige Geest?

*helpt ons om te bidden,
*bevestigt onze geest dat we bij God horen
*helpt ons de Bijbel te begrijpen
*produceert vruchten in ons leven
*geeft ons kracht en vrede

Door de Geest kunnen we ons verbinden met Jezus, Hij is onze metgezel voor het leven. Door Hem uit te nodigen in alle dingen die we meemaken, hulp te vragen en plezier te hebben, ontwikkelt een relatie met Hem als vanzelf. Wees niet bang dat Jezus zich aan je opdringt, Hij wacht op jou, altijd, zolang je leeft, de deur staat altijd open. Het gaat Hem om jouw hart, niet om een robot die doet wat Hij zegt. Anders had God ons ook geen vrije wil gegeven. Want er is geen liefde zonder vrije wil.

Als je de Geest bezit zul je gaan merken dat je geleid wordt. Net alsof er iemand tegen je zegt “hier links, daar rechts”, enz. Je behoudt altijd de keuze om zelf te beslissen en als je je durft te laten leiden zul je merken dat alle begeleiding “goed” is. Het is meestal niet wat je zelf bedacht zou hebben, maar het is het juiste voor jou op dat moment. Dat betekent niet dat het altijd makkelijk, leuk of populair is.
Je zult groeien en steeds zuiverder worden, je zult wonderlijke dingen meemaken en ontdekken dat je het van Hem moet hebben. Je gaat ontdekken wat echte rust en echt plezier is.

Waarschuwing: Jezus volgen is messy, uitdagend en geweldig tegelijkertijd!

NEXT: CHRISTEN DINGEN

Hij groeit ons

ultimate love. Amazing Savior. Prince of peace.
His name is Jesus.

Christian stuff

Het gaat om het hart waarmee je de dingen doet

niets moet, niet hoort, geen regels

Christen dingen

bijbel >

alive and kicking

kerk >

moeten we echt naar de kerk

bidden >

geen opsmuk

Bijbel

God spreekt tot onze persoonlijke behoeftes

De bijbel bestaat uit 66 boeken en is opgedeeld in twee gedeelten. Een deel voorde komst van Jezus en een deel na de komst van Jezus. Dit zijn het oude en nieuwe testament.

De bijbel is een handboek voor het leven. Alle mogelijke vragen die je zou kunnen hebben over het leven vindt je hierin beantwoord.

Om de bijbel te kunnen begrijpen hebben we de hulp van de Heilige Geest nodig. Die openbaart in ons de teksten op een persoonlijke manier die wij kunnen begrijpen. God spreekt door de tekst tot ons. Het is een van de manieren waarop God met ons communiceert. 

Voor ongelovigen is de bijbel een nietszeggend boek, voor gelovigen is het het levende woord van God.

NEXT: KERK

moeten we écht naar "de kerk"?

Kerk

Soms moet je een paar kikkers kussen

De kerk is meer dan een gebouw, want  “de Kerk” dat zijn alle christenen bij elkaar. Alle gelovigen over de hele wereld zijn samen de Kerk. Of we nu wel of niet samenkomen in het gebouw dat we de kerk noemen. christenen zijn de Kerk.

Moet je naar de kerk als christen?

Nee! Hier zijn geen regels voor. Wanneer iemand in Jezus tot leven is gekomen, dan ontstaat vaak vanzelf de behoefte om samen te zijn met andere gelovigen. Maar dit is zeker niet iets wat we onszelf moeten opleggen als we er nog niet aan toe zijn. Het is Jezus die in ons werkt, niet wijzelf. Jezus heeft ons niet vrijgekocht om opnieuw slaven van religie te worden.

Online kerk is ook een optie. Het is een laagdrempelige manier om op zoek te gaan naar een kerk (shoppen). Veel kerken hebben online diensten en dat geeft ons ook de mogelijkheid om buiten de grenzen van ons eigen land te gaan. Een kerk vinden waar je je prettig bij voelt, kan een hele zoektocht zijn, maar soms moet je een paar kikkers kussen voordat je de prins tegenkomt. 

NEXT: BIDDEN

Bidden kan gewoon tijdens de was opvouwen

bidden

Geniet er van

Bidden is o.a. praten met God. We mogen vol zelfvertrouwen naar God gaan, bij Hem zullen we altijd liefde, compassie en gunst vinden. (Hebreeën 4:16)

Hoe doe je dat?

Bidden doen we door middel van de Heilige Geest. Als we in Jezus zijn heeft God ons Zijn Geest gegeven zodat we door de Geest in direct contact met Hem staan. De Heilige Geest helpt ons te bidden voor wat we nodig hebben. Op die manier is het God zelf die voor ons, door ons bidt. 

God is vol goedheid & is geduldig, Hij kent geen afgunst, is niet ijdel of zelfgenoegzaam, God is niet grof of zelfzuchtig, Hij laat zich niet boos maken en beschuldigt ons niet.

Naar 1 Korintiërs 13:4-5

Bidden is de manier om relatie met God te hebben en die relatie te onderhouden. Niet dat God onderhouden hoeft te worden, maar wij wel. Het is niet alleen praten, maar ook in stilte genieten van Zijn aanwezigheid. Luisteren naar wat Hij ons wil duidelijk maken en om op te laden. Bidden hoeft niet in dure taal en met je ogen dicht. Bidden kan overal en altijd. Tip: wees gewoon eerlijk, Hij weet toch alles al, vraag om wat je nodig hebt en vertel waar je dankbaar voor bent. Er is niets ingewikkelds aan, het is Jezus zelf die zegt, laat alle opsmuk maar achterwege. Just be you!

NEXT: No pressure

kom tot leven
kom tot leven
kom tot leven

"no pressure - Het is jouw keuze"

IT'S YOUR CHOICE

een vlinder wordt nooit meer een rups

Als je naar aanleiding van alle info op deze pagina Jezus  wilt accepteren, dan ben je bij deze uitgenodigd dat te doen. In Jezus is totale vergeving van zonde, totale acceptatie en eeuwig leven. 

Verlossing is een gratis cadeau dat je accepteert door geloof in Hem

Dit zou je bijv. kunnen bidden

Heer Jezus, ik heb U nodig. Dank dat U bent gestorven voor mijn zonde en dat U mij eeuwig leven en rechtvaardigheid aanbied. Ik accepteer Uw cadeau. Leert U mij door uw Heilige Geest, uw liefde en gunst kennen en het nieuwe leven dat U mij gegeven heeft. 

Amen

Het nieuwe is gekomen het oude is weg

voor altijd!
kom tot leven

Party Time

Als je dit gebeden hebt, van harte gefeliciteerd!!!

Waarschijnlijk zul je niet meteen verschil merken als je de keuze voor Jezus hebt gemaakt , maar weet dat er nu in de Hemel feest gevierd wordt ( Lukas15:7). Onderstaand verhaal laat dit duidelijk zien.

Iemand had twee zonen, De jongste van de twee zei tegen zijn vader "Vader geef mij het deel van uw bezittingen waar ik recht op heb". De vader verdeelde zijn bezittingen onder de twee zonen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en hij begon gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze aan hem.
Toen kwam hij tot zichzelf en dacht; de werknemers van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader terug gaan en zeggen dat ik verkeerde dingen heb gedaan, ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Behandelt u mij als een van uw werknemers.
Hij vertrok meteen naar zijn vader.
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden met zijn zoon en rende op zijn zoon af, viel hem om de nek en kuste hem.
"Vader" zei de zoon " ik heb verkeerde dingen gedaan, ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden". Maar de vader zei tegen zijn werknemers "Haal vlug de mooiste kleding en trek hem die aan, doe hem sieraden om en geef hem nieuwe schoenen. En bereid een feestmaaltijd voor, laten we eten en feestvieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden. De vader, zijn werknemers en de zoon vierde feest.

Naar Lukas 15:11-24

Zoals de vader in het verhaal naar zijn losbandige verloren zoon kijkt zo kijkt God ook naar jouw en mij. Feestvierend met uitgestrekte armen en met de beste provisie. Eerst verloren nu gevonden!

NEXT: wat nu, dagelijks leven

now what

Next level

kennis >

kennis geeft vertrouwen

deel >

Jezus volgers Ja, Insta nog even wachten

dagelijks >

enjoy the ride

kennis

up close and personal

Er is in het begin heel veel te leren over God, Jezus en de Heilige Geest. Neem je tijd, het is echt niet nodig om de Bijbel van voor naar achter te lezen. Baby steps zijn de way to go en laat je vooral leiden door Jezus. Lees iedere dag een klein stukje in de Bijbel en bid een keertje.

Leer Hem kennen

Kennis gaat vooral over persoonlijke kennis hebben van Jezus, doordat je een relatie met Hem gaat opbouwen. Dit is de ultieme manier van kennis opdoen. Verzamel voor jezelf bewijs van bijvoorbeeld een gebed dat verhoord is, hoe je kijk op situaties is veranderd, of hoe stukje bij beetje je leven verandert. Schrijf het op! Zo ga je zien dat God aan het werk is in je leven waardoor het gemakkelijker en vanzelfsprekender wordt om Hem te vertrouwen. Je leert Hém kennen., dat is het aller belangrijkst. Je zal gaan ervaren dat het altijd goed is wat van Hem komt en hoe ontzettend veel Hij van je houd. 

NEXT: DEEL

Alles voor "the gram"

deel

instagram nog even wachten

Wanneer je de keuze voor Jezus hebt gemaakt, is het goed om dit met iemand anders te delen. Misschien ken je iemand die Jezus al heeft aangenomen, maar je kan ook een e-mail sturen naar Goud Zout. Het is heel fijn als je mensen hebt waar je met vragen terecht kan en die je welkom heten in Gods grote familie.

Bescherm je kostbare redding

Een Instagram-post maken van je nieuwe keuze raad ik je af. Hoe enthousiast jij ook bent, de rest van de wereld zit misschien niet te wachten op jouw supernieuws. Als nieuwgelovige wil je niet de kans lopen dat jouw kostbare verlossing meteen onderuit gehaald wordt, door negativiteit en onwetendheid van anderen. Je hebt zelf nog genoeg te ontdekken en te leren, geef jezelf daar de tijd voor.

Gevoelens van onzekerheid zijn écht heel normaal (en ook de twijfels of je nu onterfd zal worden!). 

NEXT: DAGELIJKS

er is niets mis met je

dagelijks

enjoy the ride

In het dagelijks leven zul je niet direct verschil merken. Je identiteit is dan wel van dood naar levend gegaan, maar je emoties, wil en brein zijn daarmee nog niet (meteen) mee veranderd. Er is dus niets mis met jou als je niet meteen verandering in je leven ziet.

Als je in Jezus levend bent geworden, heb je direct de Heilige Geest ontvangen. Dit wordt ook wel de Geest van de Waarheid genoemd. Als je voor Jezus hebt gekozen, zal God een innerlijke transformatie in je beginnen. God heelt en herstelt, jij mag meewerken aan dit proces van binnenuit, maar God initieert het. Wat jij zelf kan doen is jouw verantwoordelijkheid en wat jij niet zelf kan doet Hij.

Wat kunnen we zelf doen?
Vragen om wat je nodig hebt, vertrouwen hebben, stilte opzoeken, dankbaar zijn en de uitdagingen aangaan. Ook kun je de Bijbel bestuderen en bidden.
Als je dit proces toelaat dan zul je steeds minder vanuit je oude ik leven en steeds meer vanuit je nieuwe identiteit.

NEXT: NO THANKS

No thanks

Weerstand voelen naar God

Is niet raar & heel normaal aangezien we van nature zo geboren worden
kom tot leven

nok nok

VOEL JE KRIEBEL?

Nu kan het zijn dat je intern weerstand voelt bij de dingen die je hier gelezen hebt. Trust me, ik voel nog altijd weerstand bij christenees. Woorden zoals “de kerk”, “zondigen” en “geschapen” geven mij nog altijd kriebel en dit is mede de reden dat ik regelmatig Engelse woorden mix in mijn schrijven.

Het belangrijkste, is Jezus’ cadeau voor ons. Tot leven komen en overwinning op de dood.

Weerstand is menselijk, maar bedenk dat jij je eigen relatie met Jezus nog het meest in de weg zit. Niet vanaf Zijn kant maar vanaf jouw kant, bekeken door jouw bril. Ik raad je aan die weerstand te onderzoeken, dat heb je nodig om vanuit jezelf te kunnen denken, los van de reden die de weerstand veroorzaakt.

Negen van de tien keer is dat aangeleerd denken of interne rommel uit het verleden. Geen van die dingen vertellen de waarheid, baseer daar dan ook geen oordeel op.

Als je je nog niet geroepen voelt om Jezus te accepteren, kun je ook aan Hem vragen of Hij je wil roepen. Hij verstopt zich niet voor je, dat je op deze pagina bent is al een “nok nok” op jouw deur.

NEXT: extra tips

extra tips

The Chosen

Gratis toegestuurd

Geef je naam en adres op

Geen check up achteraf

Goud zout downloads